Pod pojęciem konsumenta należy rozumieć: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (podstawa prawna: art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 121)

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podajemy do wiadomości Kupującego następujące informacje:

 

1. Dane sprzedającego

Firma Greenland Technologia EM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres Trzcianki 6, 24-123 Janowiec
Rejestr i nr wpisu Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000319724
Organ rejestrowy Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr NIP 716-276-21-81
Regon 60439657
telefon 81 888 53 25
e-mail sklep@emgreen.pl

 

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.

 

2. Główne cechy świadczenia

Świadczeniem Sprzedawcy zależnie od wyboru Klienta są wybrane przez Klienta produkty oferowane w sklepie internetowym, których właściwości określone są w opisie towarów na stronie internetowej sklepu oraz na towarach.

Świadczenie Klienta polega na zapłaceniu ceny.

 

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy ( w tym podatek VAT), poza kosztami przesyłki. Ceny podawane są w złotych polskich.

 

4. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

 

5. Zasady płatności

  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a)  przelewem na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A.

58 1050 1953 1000 0090 8059 1853

z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

b) e-przelewem za pośrednictwem usługi płatności Dotpay.pl,

c)  za pobraniem, z zastrzeżeniem, iż przy wyborze dostawy przesyłką kurierską lub pocztową – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi lub listonoszowi w momencie dostawy przesyłki,

d) gotówką przy odbiorze osobistym.

  1. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

6. Koszty i termin dostawy

  1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru :

a)  odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia),

b)dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,

c)  dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Koszty dostawy są zawsze wyraźnie wskazane podczas składania zamówienia a ich wysokość zależy od wielkości przesyłki oraz wybranej formy dostawy towaru.

  1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
  2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany standardowy czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

4. Termin dostawy = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Sposoby i czas dostawy w Polsce to:

  • Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze;
  • Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych;
  • kurier, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy;
  • odbiór osobisty, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy.

 

7. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji oraz Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego.

Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

–    umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

–    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

–    umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

–    umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

–    umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

–    umowy zawartej na aukcji publicznej;

–    umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

–    umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

–    bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,

–    jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 

9. Sposób reklamacji

A. Podstawa reklamacji

Kupujący uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

 

B. Prawa i obowiązki Kupującego w przypadku niezgodności towaru z umową (rękojmia)

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

1)odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2)wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

3)wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4)podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

 

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminie 14 dni – na adres kupującego oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym powyżej, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

1)obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

2)zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt kupującego.

 

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone prze strony konfliktu.