Wpływ zaprawiania nasion na wzrost i plonowanie warzyw - GREENLAND Skip to main content

Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Sierniewicach wykazały, że preparat EM Naturalnie Aktywny stosowany do przedsiewnego traktowania nasion istotnie wpływał na jakość i zdrowotność materiału siewnego roślin warzywnych. Jego skuteczność zależała zarówno od gatunku rośliny, czasu traktowania oraz temperatury kiełkowania nasion. W przypadku nasion o niskiej zdolności kiełkowania np. pietruszki,marchwi, wiesiołka, uzyskano istotną poprawę zdolności kiełkowania Najskuteczniejszymi okazały się dla nasion wymienionych gatunków czasy traktowania,preparatem EM Naturalnie Aktywny przez 20 minut. Po dłuższym niż 3 godzinnym traktowaniu nasion u większości analizowanych gatunków następował spadek zdolności kiełkowania.

Wpływ zaprawiania nasion na wzrost - obrazek

Ocena organoleptyczna siewek, otrzymanych z nasion kondycjonowanych przy pomocy preparatu EM Naturalnie Aktywny, wykazała prawidłowy wzrost i rozwój roślin, nie odnotowano siewek anormalnych, co wskazuje, że badany preparat nie jest fitotoksyczny i z powodzeniem może być stosowany do osłony biologicznej materiału siewnego. W efekcie stosowania preparatu EM Naturalnie Aktywny do kondycjonowania nasion, następowała poprawa ich jakości i zmniejszał się procentowy udział nasion z objawami porażenia przez patogeny. Badania przeprowadzono nad zastosowaniem preparatu EM Naturalnie Aktywny jako nawozu stosowanego doglebowo i dolistnie.

• Kapusta biała odm. Kamienna Głowa
Traktowanie nasion kapusty białej odm. Kamienna Głowa preparatem EM Naturalnie Aktywny zwiększało energię i zdolność kiełkowania nasion oraz ich wigor. Najlepsze efekty uzyskano po traktowaniu preparatem w stężeniu 5% i czasie 20 minut. Uzyskano wówczas 15% wzrost zdolności kiełkowania w porównaniu z kontrolą. Preparat EM Naturalnie Aktywny zastosowany w uprawach polowych kapusty do podlewania roślin (2 zabiegi) oraz dolistnie (1 zabieg) w istotny sposób wpływał na przyspieszenie i poprawę równomierności wschodów roślin, wzrost i rozwój roślin kapusty oraz masę główek kapusty i zwiększenie plonu ogólnego.

• Cebula odm. Sochaczewska
Traktowanie cebuli od początku wegetacji preparatem EM Naturalnie Aktywny w formie aplikacji doglebowej (dwukrotny zabieg) i dolistnej (jeden zabieg) powodowało wzrost plonów główek cebuli, a także wzrost plonów nasion w drugim roku uprawy roślin.

• Sałata
EM Naturalnie Aktywny stosowany w uprawach sałaty donasiennie – poprawiał jakość nasion i wschody roślin oraz masę siewek w warunkach laboratoryjnych. W uprawach polowych aplikowany dwukrotnie doglebowo i aplikowany dolistnie pozytywnie wpływał na plon główek sałaty i ich masę.

• Rzodkiewka
Traktowanie nasion rzodkiewki preparatem EM Naturalnie Aktywnym zwiększało energię i zdolność kiełkowania nasion oraz ich wigor. Podlewanie i opryskiwanie roślin rzodkiewki preparatem EM Naturalnie Aktywny poprawiło zawiązywanie zgrubień rzodkiewki. W konsekwencji otrzymano wcześniejszy plon w obiektach traktowanych preparatem EM i większą liczbę oraz masę zgrubień. W konsekwencji otrzymano wyższy plon rzodkiewki.

• Pietruszka odm. Berlińska
Traktowanie nasion pietruszki odmiany Berlińska preparatem EM Naturalnie Aktywny zwiększało energię i zdolność kiełkowania nasion oraz ich wigor. Najlepsze efekty uzyskano po traktowaniu preparatem w stężeniu5 % i czasie 20 minut. Preparat EM Naturalnie Aktywny zastosowany w uprawach polowych pietruszki do podlewania roślin (2 zabiegi) oraz dolistnie (1 zabieg) w istotny sposób wpływał na przyspieszenie i poprawę równomierności wschodów roślin, wzrost i rozwój roślin pietruszki oraz masę korzeni i zwiększenie plonu ogólnego.

• Marchew konsumpcyjna
Przedsiewne traktowanie nasion marchwi preparatem EM Naturalnie Aktywny oraz dwukrotna aplikacja doglebowa preparatu w okresach – 2 tygodnie po wysiewie nasion i na początku maja oraz jednokrotny oprysk roślin na początku lipca pozytywnie wpływały na wschody roślin, ich wzrost, rozwój, oraz wielkości plon korzeni. Doglebowa aplikacja preparatu poprawiała strukturę gleb, zwiększała jej miąższości warstwę próchniczną.

• Marchew nasienna
Stosowanie preparatu EM Naturalnie Aktywnego w formie dwukrotnego podlewania i jednokrotnego opryskiwania roślin w różnych fazach rozwoju marchwi nasiennej wpływało korzystnie zarówno na plon nasion z rośliny, jak również z jednostki powierzchni. W wyniku podlewania roślin w fazie strzelania w pęd nasienny i w fazie białego pąka a następnie oprysku w pełni kwitnienia uzyskano wzrost plonu nasion z jednostki powierzchni.

• Pomidor odm Jawor
Preparat EM Naturalnie Aktywny zastosowany na rośliny pomidora w formie dwukrotnej doglebowej i jednokrotnej dolistnej aplikacji przyspieszał zawiązywanie owoców, co skutkowało istotnie wyższą |iczbą owoców w obiektach traktowanych w stosunku do kontroli oraz większą masą całkowitą owoców i co się z tym wiąże zwyżką plonów z rośliny i z jednostki powierzchni. Zmniejszał się również udział owoców porażonych zarazą ziemniaka w plonie ogólnym w stosunku do kontroli.

• Pomidor nasienny odm Jawor
Opryskiwanie roślin pomidora odm Jawor testowanym preparatem pozytywnie wpływało na plon i jakość nasion. Preparat EM Naturalnie Aktywny poprawił energię i zdolność kiełkowania nasion pomidora w porównaniu z kontrolą. Dwukrotne podlewanie roślin oraz jeden zabieg opryskiwania preparatem spowodowały istotny wzrost plonu nasion i niektórych parametrów jakości, jak energia i zdolność kiełkowania. Uzyskano tu najlepsze wyniki spośród wszystkich pozostałych obiektów.

• Ogórek odm. Monika uprawiany do bezpośredniego spożycia oraz na nasiona
Podlewanie i opryskiwanie roślin ogórka odm. Monika preparatem EM Naturalnie Aktywny poprawiło zawiązywanie owoców. W konsekwencji otrzymano wcześniejszy plon w obiektach taktowanych preparatem EM i większą liczbę oraz masę owoców w pierwszych dwóch terminach zbioru. W późniejszym okresie wegetacji (sierpniowe zbiory) zaobserwowano znacznie mniejszy odsetek owoców porażonych przez grzyby patogeniczne w stosunku do obiektów nie traktowanych (kontroli). W obiektach z aplikacją preparatu EM Naturalnie Aktywny uzyskano istotnie wyższy plon ogólny owoców ogórka i większą średnią masę owocu w stosunku do kontroli.

Efektywne Mikroorganizmy istotnie wpływały na jakość i zdrowotność materiału siewnego roślin warzywnych i leczniczych. W przypadku nasion o niskiej zdolności kiełkowania np. kopru włoskiego i ogrodowego, pietruszki, marchwi, jeżówki, wiesiołka, kolendry siewnej, majeranku uzyskano poprawę zdolności kiełkowania od 12 do 28%. Najskuteczniejszą metodą było moczenie nasion w EM od 20 minut do 3 godzin. Rośliny otrzymane z nasion traktowanych preparatem EM wykazywały prawidłowy wzrost i rozwój, nie odnotowano siewek anormalnych, co wskazuje, że badany preparat nie jest fitotoksyczny i z powodzeniem może być stosowany do osłony biologicznej materiału siewnego. W efekcie stosowania preparatu EM do przedsiewnego traktowania nasion następowała poprawa ich zdrowotności i zmniejszał. się procentowy udział, nasion porażonych przez mikroflorę patogenną. Stwierdzono właściwości ochronne preparatu EM przed patogenami przenoszonymi z materiałem siewnym.

Po zastosowaniu preparatu do moczenia nasion następowało hamowanie wzrostu i rozwoju a także redukcja niektórych gatunków grzybów patogenicznych przenoszonych z nasionami m.in. z rodzaju Alternaria, Botrytis, Fusarium, Phoma, Septoria. Kompleksowo występujące asocjacje wymienionych patogenów są sprawcami m.in. zgorzeli siewek, przedwczesnego zamierania kwiatostanów i całych roślin, a w rezultacie znacznych strat plonów. Grzyby z rodzaju Fusarium przenoszone z nasionami na rośliny potomne powodują trudne do zwalczania choroby – filzaryjne więdnięcia roślin , Botrytis – są sprawcami szarej pleśni, Septoria – septoriozy, a wszechobecne na materiale siewnym wszystkich gatunków roślin – grzyby z rodzaju Alternaria – aItemariozy, czarną zgniliznę korzeni marchwi, alternariozy naci marchwi.

Im wyższe stężenie preparatu EM (5%) użytego do kondycjonowania nasion, tym lepsze efekty uzyskiwano po krótszym czasie traktowania. W przypadku nasion kapusty najlepszą jakość mierzoną energią i zdolnością kiełkowania (89% i 94%) a także zdrowotnością otrzymano po 20 minutach traktowania EM o stężeniu 5%. Kompleksowe stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów (donasiennie + dolistnie +doglebowo) powoduje zwyżkę plonów nasion roślin ogrodniczych – w niektórych gatunkach roślin warzywnych i leczniczych nawet o 30-50%.