Redukcja odorów w kurniku - GREENLAND Skip to main content

Amoniak wpływa przede wszystkim na układ oddechowy powodując nieżyt oskrzeli, obrzęk płuc, silny kaszl, duszności. Ponadto NH3 powoduje zapalenie rogówek oraz ropny stan zapalny spojówek. Amoniak łączy się z hemoglobiną dając związek o nazwie hematyna zasadowa. Działanie tak powstałego związku upośledza w transport tlenu przez krew w organizmie. Według ustawy Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344 w kurnikach i chlewniach stężenie amoniaku nie powinno przekraczać 20 ppm.

Redukcja odorów w kurniku - obrazek

Na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, pod przewodnictwem dr inż. Krzysztofa Pawlaka uzyskaliśmy wyniki potwierdzające skuteczność preparatu EM Probiotyk w redukcjo stężenia amoniaku w budynkach inwentarskich.

Badanie przeprowadzono w kurniku o powierzchni 100 m2 gdzie utrzymywane było na ściółce 889 kur niosek w standardowym cyklu świetlnym. Budynek wyposażony jest w wentylacje mechaniczną podciśnieniową zapewniającą właściwą wyminę powietrza. Jedną z metod pozwalających na redukcję gazów w budynkach inwentarskich jest dodawanie do ściółki preparatów zawierających probiotyki.

Probiotyki to produkty zawierające żywe i (lub) martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje, które przyczyniają się do stabilizacji populacji mikroorganizmów uniemożliwiając nadmierny rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.

Oprysk ściółki był wykonywany codziennie przez 14 dni. Za pomocą ręcznego opryskiwacza rozprowadzano na powierzchnię ściółki 20% roztwór preparatu EM PROBIOTYK w ilości 50 ml na 1 m² powierzchni budynku.

Wartości stężenia amoniaku w budynku kurnika w poszczególnych dniach pomiarowych przedstawiono w poniższe tabeli.

Tab. Stężenie amoniaku [ppm] w powietrzu kurnika

Punkt pomiarowy

Czas pomiaru

I

II

III

IV

Wartości średnie

Przed opryskiem

15

17

16

15

15,75

4 dzień stosowania preparatu

16

15

14

15

15,00

7 dzień stosowania preparatu

12

13

11

13

12,25

10 dzień stosowania preparatu

4

5

4

5

4,5

13 dzień stosowania preparatu

3

4

4

4

3,75

2 dzień po zakończeniu stosowania preparatu

6

6

6

6

6

5 dzień po zakończeniu stosowania preparatu

14

13

14

14

13,75

8 dzień po zakończeniu stosowania preparatu

14

13

15

14

14,00

Wszystkie uzyskane wyniki stężenia amoniaku w budynku kurnika mieszczą się w granicach dopuszczonych normą. Analizując uzyskane wynik stężenia amoniaku wyraźnie widać, że zastosowanie preparatu EM Probiotyk znacznie obniżyło stężeni amoniaku w powietrzu budynków inwentarskich. W budynku kurnika w 4 dniu stosowania preparatu widać jedynie nieznaczny spadek stężenia NH3 natomiast w trakcie trwania dalszego opryskiwania ściółki preparatem (7, 10, 13 dzień stosowania preparatu) widać systematyczny spadek stężenia amoniaku aż do poziomu 3,75 ppm.

Podsumowując należy stwierdzić, że preparat probiotyczny EM Probiotyk skutecznie obniża stężenia amoniaku stabilizując populację dobroczynnych mikroorganizmów równocześnie ograniczając rozwój mikroorganizmów biorących udział w przemianach substancji organicznych, których końcowym produktem jest NH3.